Diskuze: Odvolání

« zpět na přehled témat
autor: Hela (jagca@seznam.cz.)

Byl mi městským úřadem odebrán příspěvek na péči na dceru,které je 11let,má celikalii,diabetes a alergii na mléko.Nesouhlasím s tím a jsem naštvaná.Prosím nemá někdo zkušenosti s odvoláním.Co se tam píše,co doložit a jestli to má vůbec význam.Děkuji!!!!

Vloženo 19.12.07 15:28

#1 Lenka (lemur.l@seznam.cz)

Momentálně je situace taková, že odvolání sice podat můžete, ale záleží na tom, jestli v novém roce již to odvolání budou posuzovat podle nového nebo starého zákona. Výsledek žádosti o PP na péči je k Vašim diagnózam dle zákona v pořádku. Je otázkou, že Aplikace zákona v praxi, je u každé posudkové komise jiné. Když to shrnu, poradte se na úřadě, kde žádáte začátkem roku. Pokud odvolání budou posuzovat podle podmínek r. 2008 máte šanci, pokud podle podmínek r. 2007, máne smůlu a je lepšéí si podat novou žádost. POkud Vám busou tvrdit,že si novou žádost můžete podat až za rok, tak se nenechte odbýt. Jsou upravené podmínky, tak si ji podáte znova, nebudete přece čekat další rok. (Mám odvolací řízení za sebou, a nikdo s interníma chorobama neuspěl.)POkud se rozhodnete pro odvolání, jen sečpíšete důvody proč s tím nesouhlasíte a zdůvodníte je a podáte tam, kde Vám zaslali rozhodnutí o odebrání.

Vloženo 20.12.07 15:02

#2 Hela (jagca@seznam.cz.)

Lenko moc děkuji!!!Hezké a pohodové vánoce!!! Helena

Vloženo 21.12.07 08:38

#3 mirka

Možnosti čerpání sociálních dávek pro rodiny s dětmi s metabolickými poruchami


fenylketonurie, celiakie, diabetes mellitus


A. Zákon o sociálních službách

Na jednání Výboru pro sociální politiku dne 27. 11. 2007 vyzval ministr Nečas paní doktorku, aby vyjmenovala úkony, které se mají započítat. Zapsala jsem je takto:

1. příprava stravy (nad 5 let)
2. podávání, porcování stravy (nad 3 roky)
3. provedení si jednoduchého ošetření (nad 7 let)
4. dodržování léčebného režimu (nad 7 let)
5. uspořádání času, plánování života (nad 7 let)
6. zapojení do sociálních aktivit odpovídajících věku (nad 3 roky)
7. nakupování ( nad7 let)

Tyto úkony najdeme v zákoně o sociálních službách v § 9, odst. 1, písm. a), b), q) a r) a v odst. 2, písm. e), f) a g).


Pro dosažení závislosti na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) je do 18 let věku potřeba pomoci při více než 5 úkonech. V příslušné vyhlášce se uvádí, že některé úkony se nepočítají do 3 let věku dítěte, případně do 5 nebo do 7 let.

Například příprava stravy se do 5 let nezapočítává. Takže je zjevné, že dítě do 7 let nemá šanci a dítě nad 7 let může dostat maximálně I. stupeň. Do 10 let je v takovém případě za maminku (nebo tatínka) hrazeno zdravotní pojištění a roky se započítávají do důchodu.

Bohužel posudkoví lékaři mají občas jiný názor a dítě nedostane ani stupeň I a v tom případě je třeba situaci řešit.

Pokud máte dítě starší 7 let a odvoláváte se, zde je vzor odvolání, které vypracoval JUDr. Hutař:


Věc: Odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru sociálních věcí, čj. 22017/2007/PAA, odejmutí příspěvku na péči xxx xxx, nar. xx.x.1998, bytem xxxx

Výše uvedeným rozhodnutím byl mému synovi odejmut příspěvek na péči. Toto rozhodnutí je zdůvodňováno tím, že příspěvek nepotřebuje vzhledem ke zdravotnímu stavu, neboť nepotřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajišťování soběstačnosti. Proti tomuto rozhodnutí se odvolávám z následujících důvodů:

1. Můj syn xxxx trpí vrozenou metabolickou poruchou, konkrétně fenylketonurií. Jde o postižení, které vyžaduje přísný dietní režim, jehož porušení vede ke snížení intelektu, poruchám učení a eventuelně epileptickým záchvatům a dalším velmi těžkým následkům. Součástí dietního režimu je také dávkování léčebného přípravku, které se mění v závislosti na výsledku vyšetření krve. Mému synovi xxxx je 9 let. V tomto věku má zřejmě být schopen pracovat s hodnotami jako jsou gramy, mililitry, procenta tuku ve smetaně a dalšími hodnotami. Navíc, musí být schopen si připravit roztok odpovídající koncentrace a řadu dalších věcí. Vezmeme-li v úvahu posudková kritéria a obsah činností tvořící obsah jednotlivých úkonů, dojdeme nutně k závěru, že můj syn není schopen dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně, zejména kontrolovat správnost provádění následujících úkonů a činností:
I. úkony péče o vlastní osobu
a) příprava stravy, jde zejména o
Bod 1 - rozlišení druhů potravin a nápojů,
Bod 2 - výběr nápojů,
Bod 3 - výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu.
Jak vyplývá z přiloženého dietního jídelníčku, prakticky má syn velmi omezený výběr potravin a navíc ještě další omezení ve váhovém limitu. Kromě toho musí přesně dávkovat PKU.

b) podávání a porcování stravy,
Bod 3 - rozdělení stravy na menší kousky za používání alespoň lžíce,
Bod 4 - míchání, lití tekutin,
Součástí podávání při nemocí mého syna je také příprava dietního nápoje v předepsané koncentraci a dodržování přípustných váhových poměrů a složení stravy.

c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
Bod 3 – konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem.
Nutnost dennodenně několikrát přijímat směs esenciálních aminokyselin bez fenylalaninu nelze považovat za konzumaci stravy a nápojů obvyklým způsobem.

q) provedení jednoduchého ošetření,
Bod 4 - dodržování diety.
Dítě tohoto věku není schopné samo dodržovat tuto složitou a na kázeň mimořádně náročnou dietu.

r) dodržování léčebného režimu,
Bod 1 - dodržování pokynů ošetřujícího lékaře,
Bod 2 - příprava léků, rozpoznání správného léku,
Bod 3 - pravidelné užívání léků.
Dítě tohoto věku není schopné samo dodržovat tento složitý a na kázeň mimořádně náročný léčební režim.


II. úkony soběstačnosti

e) uspořádaní času, a to
Bod 4 – využití času podle potřeb a zájmů.
Není možné s ohledem na nutnost dodržování léčebného režimu, dítě tohoto věku musí být pod kontrolou.

f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
Bod 1 - předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a výchova, získávání nových dovedností,
Bod 2 - mimopracovní aktivity podle zájmů a místních možností, zejména hry, sport, kultura, rekreace,
V důsledku nutnosti dodržování dietního režimu a přípravy speciální stravy není možné, aby se mohl plně zapojit do těchto aktivit.

g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
Bod 1 - plánování nákupu,
Bod 3 - výběr zboží.
Řada potravin je dostupná pouze ve specializovaných prodejnách, za částky, s nimiž nemůže dítě tohoto věku rozumně hospodařit a navíc nelze připustit použití peněz na jiné zboží než jsou uvedené v seznamu. Bohatost výběru jídelníčku dokládám v příloze.

Podle ustanovení § 9 odst.4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách „pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna zvládnout.“ Ustanovení odst. 5 pak odkazuje na prováděcí právní předpis. Z výše uvedených skutečností však vyplývá, že nebyla dodržena kriteria posuzování stanovená v zákoně ve vztahu k činnostem tvořícím obsah jednotlivých úkonů a upravených v příloze č.1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.


2. Vzhledem k tomu, jak vyplývá z výše uvedeného, nebyly při posuzování míry závislosti mého syna xxx vzaty v úvahu činnosti tvořící obsah jednotlivých úkonů, ani dodržena kritéria pro posuzování míry závislosti. Protože můj syn xxx potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než pěti úkonech, žádám odvolací orgán, aby napadené rozhodnutí změnil tak, že se přiznává I. stupeň míry závislosti.

Příloha:
Aktuální jídelníček mého syna xxx


Pokud jste se již neúspěšně odvolali, nepomůže zmírnění tvrdosti zákona. Tvrdost zákona je možno uplatnit u stanovení důchodu, při žádosti o příspěvek na zakoupení vozidla, nebo např. při žádosti o průkazku ZTP.

Existují však jiné možnosti, které nabízí správní řád, tj. tzv. přezkumné řízení nebo případně žádost o obnovu řízení. S těmito formami odvolání zatím nemám zkušenost, ale půjdeme do toho.

B. Zákon o státní sociální podpoře
A teď co s těmi drobečky do 7 let, na které už nedostanete rodičovský příspěvek. Pomůže zákon o státní sociální podpoře, ale opět jsme na hraně.
Zde nám poslouží vyhláška příslušná k zákonu o státní sociální podpoře, kde najdeme Klasifikaci zdravotních postižení podle stupňů:
např.: juvenilní diabetes mellitus, do ukončení povinné školní docházky 50-60 (to je stupeň zdravotního postižení), fenylketonurie u dětí, bez projevů poškození mozku do ukončení povinné školní docházky, stavy dobře kompenzované po dietetické terapii 40-55, celiakie - také 40-55.

Aby dítě mělo nárok na rodičovský příspěvek i po 4 letech věku dítěte a ve věku od 3 do 4 let na příspěvek ve výši 7600 Kč, musí být posouzeno jako dlouhodobě zdravotně postižené, tj. musí dosáhnout zdravotního postižení 50%. A je nabíledni, že posudkoví lékaři mají problém posoudit takové dítě na 50% když je dobře kompenzováno a ve vyhlášce mají 40-55. Ještě před schválením vládního batohu mi byla slíbena změna vyhlášky tak, aby děti do 7 let dosáhly na rodičovský příspěvek. To znamená, že například číslice 40-55 se změní na 50-60 a je to vyřešené. Marně na tu změnu čekám. Doufala jsem, že se novela vyhlášky stihne do konce roku 2007 a bude platit od 1. ledna 2008. Už ztrácím naději. Na výboru pan ministr slíbil, že budou edukovat posudkové lékaře. I zde je třeba se odvolat i podle správního řádu.

Pokud je dítě uznáno jako dlouhodobě zdravotně postižené, má navíc nárok na vyšší sociální příplatek, také je na něj nárok do vyšší hranice příjmu rodiny.
Když je dítě posouzeno jen jako dlouhodobě nemocné, má také nárok na vyšší sociální příplatek než zdravé dítě.

Pokusila jsem se shrnout danou problematiku tak jak se mi jeví. Budu vděčná za každou připomínku. Máte jinou zkušenost, která do mých závěrů nezapadá?


19. 12. 2007
Alena Páralová

Vloženo 22.12.07 00:48

#4 Eva

dceři je 2,5 má celiakii a chci si zažádat o vyšší soc. příplatek. Úřednice na sociálce mi řekla, že to stejně neschválí. Stihnu to ještě do konce roku, tak potom budu čekat a dám vědět, jak jsem dopadla.

Vloženo 22.12.07 10:08

#5 Šárka Mrlláková (sarka.tecka@seznam.cz)

Prosím o radu jak správně napsat odvolání proti zamítnutí prodloužení md do sedmi let. Dcera je atopik, asmatik, potrav. alergie. Rozhodně nesouhlasím z rozhodnutím posudkového lékaře, že dcera je zdravá. Jen nevím jak správně napsat to odvolání. Děkuju moc

Vloženo 01.02.08 20:51

#6 Věrča

Zkuste napsat svůj dotaz na http://www.ligavozic.cz určitě Vám nějak poradí

Vloženo 01.02.08 22:18

#7 lenka (lenka.borovkova@seznam.cz)

Dobrý den,synovi bude 5 let.Máme neurufibromatozu,astma,alergii na KM a celiakii.Jsme posouzeni v 1.stupni a na RP nemáme nárok.Co mám dělat,jsem z toho nešťastná....

Vloženo 26.02.08 07:29

#8 Iva (f.holecek@seznam.cz)

V součastnosti taky budu řešit odvolání ve věci rozhodnutí. Lpk nám změnila zdravotní posouzení syna, ačkoliv se jeho zdrav. stav nezměnil, tak má najednou jiný posudek a já ho nemám kam dát do školky, s jeho zdrav. postižením ho nikde nechtějí a příspěvek taky nemáme. Mrtvý bod, nikoho nic nezajímá, sociální pracovnice - dávková specialistka, , je arogatní a odrazuje mě od odvolání, že je to zbytečné, a všechny zbytečně zatěžuji, na úřadu práce mi nemůžou pomoct najít práci, protože pečuji celodenně o dítě které bude mít 6let, a školka ho nechce přijat ze zdrav.důvodů.. Hledám na netu vzor odvolání, ve věci rozhodnutí, poradíte jak to napsat, prosím? Do 4let jsem pobírala klasicky rodič.příspěvek,od 4let měl od LPK posudek , že je dlohodobě zdrav.postižen, a ted´ se po 2letech, opět musel před LPK posoudit jeho zdrav. stav a ten se nezměnil, ale posudek ano, že už je dlouhodobě nemocen. Byla jsem osobně za šéfkou odboru přísluš.LPK , to nepomohlo. Taky by mě zajímalo jestli někdo nevíte jakou mají stanovenou lhůtu na sociálním odboru, aby mě písemně šéfka soc.odboru informovala, jak v dané věci bylo rozhodnuto? V mém případu je velice arogatní, protože ji doslova vadí odvolání, i když já to nechápu, stejně to zase přijde k ní, akorát řekně tak jak byl posudek nejnovější z LPK, že zamítá, ale ta lhůta mě zajímá, protože poslední dávka pro dítě náležela za únor08, vyplacena v půlce března08, a rozhodnutí písemně ve věci pořád nemám, a když ho telefonicky slušně a s prosíkem urguji, protože ho potřebuji k odvolání, t.j. jejich písemné zamítnutí moji žádosti, tak naposledy mi bylo řečeno, možná ho pošlu dneska , možná zítra,-to mi řekla šéfka soc.odboru, a já tak slušně s nima komunikuji a z jejich jednání cítím aroganci a pohrdaní, tak jsem taky už nahněvaná, jak tady píše více rodičů.
Děkuji pokud´ mi poradíte ohledně vzoru odvolání ve věci rozhodnutí a taky jaká je zákonná lhůta na řádné písemně vyrozumění jak ve věci bylo rozhodnuto, protože tady to mi brzdí celé odvolání, pořád nemám v rukou zamítnutí žádosti.


Vloženo 28.03.08 10:13

#9 PITRÍSEK

Někde to tu někdo psal,projeďte si pohovory zde na těchto stránkách,Mě to velice ochotně sepsala paní na magistrátě.Ovšem zde sjem se dočetla,že si posidkáři a nejen ti,mohou prodloužit dobu na posouzení o 270 dnů +30dní o kterých všichni víme.Jsou to šoky.

Vloženo 28.03.08 12:16

#10 HanaPKU (konarikovah@seznam.cz)

Ivo, vaše odvolání se má týkat čeho - prodlouženýho RP do 7mi let věku dítěte nebo odvolání ve věci PnP ? Ohledně PnP je to problém, děti do 7mi let věku s astmatem, alergií, metabolickými poruchami atd. prakticky na PnP nemají šanci dosáhnout, některé body se s ohledem na jejich věk nehodnotí. Pak je tady možnost prodlouženého RP, od 1.3. došlo k novele vyhlášky 207/1995 Sb., která stanoví procento postižení u jednotlivých nemocí (někde je to tady na fóru vložené, případně mi napište na email a já vám tuto vyhlášku přepošlu) a podle toho můžete zjistit, na kolik procent by vás mohli ohodnotit - pro přiznání prodlouženého RP budete potřebovat alespoň 50% zdravotního postižení.

Vloženo 28.03.08 12:47

#11 Iva (f.holecek@seznam.cz)

Hanko,měla jsem na syna prodloužený rodičák od 4do6let, a to proto, že ho LPK ohodnotila něco přes 50%. Po 2 letech se to musí automaticky opět přešetřit přes LPK, abych mohla o něj dále celodenně pečovat a to opět prodloužit rodičák do 7let věku dítěte ze zdrav. důvodů. Jeho stav se nezměnil, ale posudek LPK ano, a to na nějakých 20%. Takže čekám na rozhodnutí ve věci ,ve kterém bude, že zamítli už dále pobírání rodič.příspěvku. Abych mohla proti tomu rozhodnutí podat odvolání, potřebuji mít zamítnutí písemně od soc.odboru ,a to pořád nemám. Vím jenom co jsem sondovala po telefonu, že to zamítli a od šéfky LPK, že to má 20% i když se jeho stav nezměnil. Má bronchiální astma, pylovou alergií s rizikem dušnosti, potravinovou alergií, atopik.ekzém, a alergii konzervancia. Plnohodnotou péči mu vzhledem k jeho zdrav. potížím opravdu běžná školka poskytnout nemůže. Nevím proč z 50% to má najednou na 20% a jeho zdrav. stav je stejný , má pořád stejné diagnózy.
Nechápu...

Vloženo 28.03.08 18:57

#12 Petr Šindelař (petrsin@seznam.cz)

Dobrý den,chtěl jsem Vás požádat o zaslání vzoru odvolání proti rozhodnutí LPK.Byl mi odebrán ČID.A další dotaz,mám se odvolat na OSSZ nebo přímo na soud.Že se mohu odvolat mi bylo sděleno,ale jaksi jsem se pozapomněl zeptat kam a jak,předem moc dekuji Petr Šindelář

Vloženo 17.02.09 09:12

#13 Věrča

vzor odvolání získáte http://www.ligavozic.cz

Vloženo 17.02.09 15:43

#14 Gabriela (gabri.stella@seznam.cz)

Dobrý večer , poprosila bych o pomoc s odvoláním ..... nějaký vzor návrhu , a další kontakt kam všude a za jakých podmínek se odvolat !!!! Děkuji Gabriela

Vloženo 17.02.09 19:52

#15 Šupková (sladkalu@centrum.cz)

Dobrý den, prosím o radu, jak napsat odvolání proti posudku LPK. Konfrontovala jsem výrok lékařky z LPK, která mi po přečtení zprávy lékaře z oddělení pracovního lékařství sdělila, že se tento odborník vyjadřuje k mým zdravotním problémům tak, že u mě nejde a v budoucnu nepůjde o nemoc z povolání,doporučuje ukončit neschopnost a pokud mi můj stávající zaměstnavatel nedá lehčí práci, mám jít na úřad práce ! Po telefonické domluvě s lékařem, který zprávu psal mi bylo sděleno, že zpráva jasně říká, že v mém případě bylo zahájeno šetření právě proto, že z výsledků mých lékařských vyšetření vyplývá, že jde o nemoc z povolání. Nevím jak, ale bylo mi doporučeno, že pokud chci, mohu se odolat. Poradíte mi, nemohu na internetu najít žádný vzor a postup. Děkuji, Šupková.

Vloženo 09.04.09 07:22

#16 Zuzana Süsserová (Zuzana.Ssserova@seznam.cz)

Dobrý den, můj syn(3) má srdeční vadu. Kardiolog nám zakázal návštěvovat školku. Ale dle lékařů z LPK, je můj syn zdraví. Byl mi proto odebrán rodičovsky příspěvek a nevím co teď dělat. Pokud ho do školky umístím, ohrozím jeho zdraví i život, ale nemám na vybranou!! Poraďte mi prosím, co dělat dál? Děkuji Zuzka

Vloženo 13.11.09 10:38

#17 Soňa Straková (sona.coeliac@seznam.cz)

Ahoj, nenechte se zničit od jednoho obyč. lékaře na posudkovém ( někteří rozhodují o nemocech o kterých nic nevědí) - je to i moje zkušenost - a spoléhají na to, že to takto pro lidi končí a že si odvolání nepodají. Čím výš to poženete, tím spíše natrefíte na odbornějšího doktora.Ten můj před 5 lety možná slyšel o celiakii poprvé v životě. Když jsem mu hned řekla, že si podám odvolání, tak mi řekl, ať mu přijdu říct, jak jsem dopadla.To určitě ! - já ho budu učit to, co má na této pozici za nemalé peníze vědět.Když mě vyslýchal, tak se svoji sekretářkou jen kroutili hlavami - já byla sice za blbce, ale oni nevěděli, která bije. Postoupili jsme dále a tam to šlo hladce. Hodně štěstí přeje Soňa a v žádném případě se nedejte a bojujte.

Vloženo 13.11.09 17:55

#18 Lucie Pavelová (sikulecka@centrum.cz)

Dobrý den, prosím o radu. Žádala jsem si pro syna o prodloužení rodičovského příspěvku do 7 let, ale byl mi zamítnut. Poté jsem si požádala o příspěvek na péči, kde byl uznán I. stupeň. Ale i tak bych se ráda odvolala proti zamítnutí rodič. příspěvku. Je to vůbec možné, když už pobírám příspěvek na péči? Existuje nějaký formulář jak správně napsat odvolání? Mockrát děkuji za odpověď. S pozdravem Lucie

Vloženo 18.11.09 10:42

#19 Barbora

Mám s odvoláním zkušenost, ale bohužel tu nejhorší. Nejdřív jsem pobírala příspěvek jako třetí stupeň a to osm let ( a je jedno jak se to jmenuje a jmenovalo). Te´d mi syna přišli posoudit znova a shledali že má nárok pouze na jedničku. Ale při jedničce nemůžu být doma protože mi nejdou roky na důchod a nikdo za mě neplatí zdravotní pojištění, tak jsem se odvolala. Na krajském úřadě to leželo tři měsíce (mají to do 30 dnů vyřídit) a pak během týdne rozhodli, že už nemám nárok na nic. Že syn je nesoběstačný pouze v dohledu nad dietním opatřením. A vzali mi to úplně. podotýkám, že u nás není možnost, aby chodil do školní jídelny.

Vloženo 26.04.10 17:26

#20 markéta

Syn má celiakii a astma ale momentálně stabilizované a v klidu a tudíž jen 1.stupen dali jsme odvolání a stejně jen 1.stupen jsme dostali...asi proto že není dekompenzovaný stav a vše dobře dodržujem tak proč dát 2 stupen...

Vloženo 26.04.10 19:22

#21 HELDA (havelhelena@seznam.cz)

TAK SE TAKY S VÁMI PODĚLÍM O MOJÍ ZKUŠENOST.SYN CELIAKIE A PERTHESOVA CHOROBA.SE SOC.PRACOVNICÍ JSME NASBÍRALI 11 BODŮ NA 2 STUPEN.POSUDKOVÁ SEŠKRTALA NA BODŮ 5.PODALA JSEM ODVOLÁNÍ A OPĚT UZNALI POUZE 5 BODŮ.NIKDO SI NÁS NIKAM NA ODVOLÁNÍ NIKAM NEZVAL,POSUZOVALI POUZE OD STOLU.VŠE TRVALO 8 MĚSÍCŮ.U DOKTORA NA GASTRU JSMĚ BYLI POCHVÁLENI,ŽE DIETU DODRŽUJEME,TAK JAK MÁME,ŽE KREV VYŠLA NAPROSTO V POŘÁDKU.TAK,ŽE ZA TO,ŽE ŠETŘÍME STÁTU PENÍZE ZA DRAHOU LÉČBU NELÉČENÉ CELIAKIE JSME TAKHLE POTRESTÁNI.VE ŠKOLE TAKY NEJSOU OCHOTNI VAŘIT A ANI DONESENÉ JÍDLO OHŘÍVAT. DRŽÍM VŠEM PALEČKY A NEVZDÁVEJTE SE.

Vloženo 26.04.10 20:35

#22 Hana

Příště trvejte na přítomnosti při jednání - škrtání u posudkové doktorky, máte na to nárok. Stačí jen předem zavolat, že chcete být i s dítětem přítomni. To samé platí i při odvolání. Aspoň takto mi to bylo řečeno a prý to hodně pomáhá. Nás to čeká v červnu (ani ne rok od posledního přezkoumání).

Vloženo 28.04.10 20:36

#23 HELDA (havelhelena@seznam.cz)

HANI,TED UŽ TO TAKY VÍM,ŽE SI MÁM VYŽÁDAT NAŠÍ PŘÍTOMNOST.JE TO DĚS,CO SE TADY DĚJE.DOKONCE JSME POSUDEK DOSTALI NA 2 ROKY.VŽDYCKY JSME HO MĚLI POUZE NA 1ROK.

Vloženo 29.04.10 08:43

#24 Hana

Já na tu možnost taky přišla až po návštěvě posudkové lékařky, kde jsem jí syna ukázala :-D vždyť ať si to každý zkusí. Počítám, že nám dají nově posudek do 12-ti let, tedy aspoň 2 roky klid, i když příští rok nás čeká stejně kolečko kolem průkazky, no aspoň mají úředníci co dělat, mě se nezbaví :-)

Vloženo 29.04.10 20:10

#25 Helena

Hano, to je správný postoj. Úředníci totiž často zkouší, jak moc to lidé potřebují tím, že se brání. Mnoho lidí to rychle vzdá i když mají ze zákona nárok, stát tak ušetří. Třeba úředníkům na prémie.

Vloženo 29.05.10 21:40

Vepište pes pozpátku. Toto je spamová ochrana.
CAPTCHA
Opište text z obrázku
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.